Συμπλήρωση Εντύπου Φιλικής Δήλωσης

1. Το έντυπο της Φιλικής Δήλωσης προκειμένου να εφαρμοστεί η Συμφωνία πρέπει να έχει συμπληρωμένες τις εξής παραγράφους :

 • Ημερομηνία ατυχήματος
 • Τόπος
 • Τραυματίες
 • Υλικές ζημιές άλλων οχημάτων
 • Ασφαλιζόμενος
 • Όχημα
 • Ασφαλιστική Εταιρία
 • Οδηγός
 • Συνθήκες ατυχήματος
 • Σχεδιάγραμμα ατυχήματος
 • Υπογραφή των οδηγών

2. Η παράλειψη συμπλήρωσης κάποιας παραγράφου της Φιλικής Δήλωσης από τις προαναφερθείσες μπορεί να αναπληρωθεί μετά από συμφωνία των συμβαλλομένων ασφαλιστικών επιχειρήσεων.

3. Σε περίπτωση που ένα από τα εμπλεκόμενα στο ατύχημα μέρη παραλείψει να παραδώσει τη Φιλική Δήλωση στην ασφαλιστική επιχείρηση, αυτό δεν εμποδίζει την εφαρμογή της Συμφωνίας, εφόσον βέβαια υπάρχει το δεύτερο πρωτότυπο.

4. Σε περίπτωση ατυχήματος με σωματικές βλάβες, τα εμπλεκόμενα στο ατύχημα μέρη συμπληρώνουν και τη Δήλωση Ατυχήματος που βρίσκεται στο οπισθόφυλλο κάθε πρωτοτύπου φύλλου της Φιλικής Δήλωσης.

 

GENERAL INSURANCE

Λ.Αθηνών 211, Χαϊδάρι 12461
Τηλ: 211 7256010
Κιν: 6981 999912
E-mail: info@generalinsurance.gr